Foto
 • działalność organów własnych przedszkola
 • organizacja jednostki
 • akty normatywne własne przedszkola
 • akty normatywne organów gminy
 • statystyki i analizy
 • rejestr kontroli zewnętrznych
 • współdziałanie z organami władzy państwowej
 • zbiory biblioteczne
 • formularze i druki
 • ogólne zasady pracy i płacy
 • ewidencja osobowa , zaświadczenia
 • sprawy pracownicze
 • zatrudnienie i zwalnianie pracowników
 • nagradzanie i awansowanie pracowników
 • opiniowanie pracowników
 • dyscyplina pracy
 • urlopy pracownicze
 • opieka zdrowotna
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr wypadków
 • ubezpieczenia społeczne
 • zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe
 • inwentaryzacja
 • remonty
 • realizacja budżetu gminy
 • gospodarka pozabudżetowa
 • plany finansowania inwestycji i remontów
 • plan kont
 • listy obecności
 • obsługa kasowa
 • przepisy prawa dotyczące oświaty
 • organizacja pracy i programy dydaktyczno-wychowawcze
 • ewidencja wychowanków
 • ewidencja wycieczek i wyjść dzieci
 •  ubezpieczenia  wychowanków
 •  rejestr skarg i wniosków
 • środki ochronne
 • ewidencja ruchomości
 • ewidencja nieruchomości