Foto

Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone w ustawie o systemie 
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Plan Finansowy  wydatków przedszkola na rok 2014/15,
kwota ta jest przeznaczona na: 


  - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 
  - bieżące opłaty za media, 
  - bieżące remonty,
  - zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
  - dokształcanie nauczycieli,
  - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, 
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej

Środki trwałe :                                                     325828,71
Pozostałe środki w użytkowaniu                           90391,91
Zbiory biblioteczne :                                               5059,30
Wartości niematerialno-prawne:                           11864,14
                     Ogółem                                          433144,06
·          działalność organów placówki własnej
·          organizacja jednostki
·         akty normatywne jednostki własnej
·         akty normatywne organów gminy
·         statystyka i analiza
·         rejestr kontroli zewnętrznych
·         współdziałanie z organami władzy państwowej
·         biblioteka urzędowa
·         formularze i druki
·         ogólne zasady pracy i płacy
·         ewidencja osobowa , zaświadczenia
·         sprawy pracownicze
·         zatrudnienie i zwalnianie pracowników
·         nagradzanie i awansowanie pracowników
·         opiniowanie pracowników
·         dyscyplina pracy
·          urlopy pracownicze
·         opieka zdrowotna
·         rejestr zwolnień lekarskich
·         rejestr wypadków
·         ubezpieczenia społeczne
·         zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe
·         inwentaryzacja
·         remonty
·         realizacja budżetu gminy
·         gospodarka pozabudżetowa
·         plany finansowania inwestycji i remontów
·         plan kont
·         księgowość
·         listy obecności
·         płace
·         obsługa kasowa
·         przepisy prawa dotyczące oświaty
·         organizacja i programy pracy dydaktyczno-wychowawczej
·         ewidencja wychowanków
·         ewidencja wyjść dzieci
·          ubezpieczenia  wychowanków
·          rejestr skarg i wniosków
·         środki ochronne
·         ewidencja ruchomości
·         ewidencja nieruchomości

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18 W OPOLU

ul. J. Lelewela 7

45-856 OPOLE

Informacja


o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 0,25 etatu
w Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Opolu


 

Komisja Rekrutacyjna w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
po przeprowadzeniu z kandydatkami rozmów kwalifikacyjnych wybrała na stanowisko
głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu
Panią Barbarę Niemczycką zamieszkałą w Opolu.Uzasadnienie


Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiada doświadczenie niezbędne do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego jednostki. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pani Barbara Niemczycka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                   Krystyna Rokita

                                                                             Dyrektor PP Nr 18 w Opolu

Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone w ustawie prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.60 ) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz.356).

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

22.10.2015 r.

24.05.2016 r.

10.05.2017 r.

WIORiN O/O Opole

PSSE w Opolu

PSSE w Opolu

Kontrola stosowania środków ochrony roślin

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

Ocena interwencji programowej „Czyste powietrze wokół nas”

usunięto w dniu 02.03.2018

Przedszkole Publiczne Nr 18 w Opolu

 

 Przedszkole Publiczne Nr 18 w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta
Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Działa na podstawie:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 i z 2010r. nr 28 poz. 146)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001r. z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z 2004r.)
 • Uchwała Nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 1996r. w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 • Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.


Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli

08.03.-29.03.2013

15.07.-23.07.2013

17.09.2013

19.09.2013

Urząd Miasta – Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Kuratorium Oświaty

SANEPiD

Urząd Miasta Opola – Wydział Budżetu

Gospodarka finansowa w placówce za 2012 rok

Ewaluacja zewnętrzna-problemowa w obszarze „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń przedszkolnych

Kontrola ZFŚS za lata 2010 do 2012

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 • miejsce przyjmowania interesantów: kancelaria przedszkola
 • w jakich dniach i godzinach:
          wtorek 1500 -1700
          czwartek  1500 -1700
          na bieżąco
 • w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw:
przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w oparciu o instrukcję kancelaryjną
 
 • jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce: bezdziennikowy
 
 • w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne: sprawy pisemne załatwiane są w formie: odręcznej (skróconej) i korespondencyjnej
   
 • w jakiej kolejności załatwiane są sprawy: sprawy załatwiane są na bieżąco, w pierwszej kolejności sprawy terminowe.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 W OPOLU

                                                   ul. J. Lelewela 7

                                                   45-856 Opole

                                                   ogłasza nabór

                       na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Wymiar etatu: 0,25

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne Nr 18 w Opolu, ul. J. Lelewela 7.

1.Niezbędne wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada nieposzlakowaną opinię,

5) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

2.Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

1) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

2) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1) posiada dobrą znajomość:

- zagadnień rachunkowości budżetowej i obowiązujących zasad w jednostkach oświatowych,

- gospodarki finansowej jednostek budżetowych, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, klasyfikacji, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej,

- regulacji prawnych oraz umiejętność właściwej ich interpretacji i stosowania, w zakresie prawa pracy (w tym: Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych), ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego,

- Systemu Informacji Oświatowej – SIO

2) posiada umiejętność:

- stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

- komunikowania się oraz wypowiadania na piśmie;

- pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność trafnego podejmowania decyzji;

- zdolność analitycznego i strategicznego myślenia;

- obsługi komputera (MS Office, Excel Windows, Word),programów finansowo-księgowo-płacowych (Prog-Man-Finanse DDJ, Kadry, Płace, Sigma-Vulcan, Płatnik ZUS),

3) ma doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

4) ponadto wykazuje:

-dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres

- cechy takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1). Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

a) prowadzenia rachunkowości jednostki,

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2). Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:

a) ewidencja wykonania budżetu,

b) ewidencja majątku trwałego,

c) wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów,

d) sporządzanie sprawozdań finansowych,

e) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach,

f) zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,

g) sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

h) ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe,

i) funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczko biorców,

j) prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń oraz ochrona wartości pieniężnych,

k) przechowywanie i archiwizacja dokumentów w okresach określonym w ustawie o rachunkowości, w przepisach podatkowych, emerytalnych wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także zapewnienie należytej ochrony danych osobowych.

3). Opracowanie projektów dokumentacji, które powinny:

a) zapewnić należyte sprawowanie funkcji informacyjnej i kontrolnej,

b) umożliwić sporządzanie informacji o działalności jednostki na potrzeby jej zarządzania i użytkowników zewnętrznych,

c) zapewnić włączenie systemu rachunkowości do systemu kontroli (a przez to zagwarantować ochronę interesów finansów publicznych), w tym kontroli finansowej.

4). Prawa głównego księgowego:

a) prawo odmowy podpisania dokumentu, a przez to stwierdzenia poprawności dokumentu lub dokumentowanej operacji po dokonanej wstępnej kontroli,

b) prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej,

c) prawo żądania udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem informacji i wyjaśnień

d) prawo wnioskowania do dyrektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne osoby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Nr 18 w Opolu – praca siedząca

- praca przy komputerze

- pokój administracji na I piętrze (bez windy)

- praca samodzielna z przewaga wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku

- wymiar etatu; 0,25

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W Przedszkolu Publicznym Nr 18 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

7. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany,

2) list motywacyjny odręcznie podpisany,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu , w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

6) kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182),

9) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku urzędniczym.

 

8. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w kancelarii przedszkola lub przesłać poczta na adres placówki: Przedszkole Publiczne Nr 18 ul. J. Lelewela 7, 45-856 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze –głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 20.03.2015r., w godz. 8.00-15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl, www.bip-pp18.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774746006.

Dokumenty kandydatów ,którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w kancelarii Przedszkola Publicznego Nr 18 w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.  

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 18 w Opolu

                                                                                                                                                                                            mgr Krystyna Rokita